My Updated Nail Care Routine

16:54

Hello there my lovely friends!

My nail care routine was one of my first post here, and today I'm bringing you my updated nail care routine, which is my most requested post ever. :)


Pozdrav lip moji!

Moja njega noktiju je bio jedan od mojih prvih postova, i danas Vam donosim updejtanu njegu noktiju, koja je ujedino i moj najtraženiji post. :)


I want to get some things out first because anyone knows what could happen. Just know that this is MY nail care routine which I specifically "created", "designed", "whatever" for MY nails. I am in no way saying my nail care is the best, the right one for you, or that you should follow it and take care of your nails the way I do. I've been taking care of my nails for a couple of years now and after trying a lot of products, diy's, after many, many failed routines I found a routine that works for my nails and wanted to share it with you.

Želin neke stvari odman izbacit tu jer svi znamo do čega može doć. Samo želim da znate da je ovo MOJA rutina koju san posebno "kreirala", "dizajnirala", "štagod" za MOJE nokte. Ni u jednom slučaju ne tvrdin da je moja rutina najbolja, da je prava za Vas, ili da tribate radit šta ja radin i da se za svoje nokte brinete po mom principu. Ja se brinem za svoje nokte sama već par godina i nakon probavanja puno proizvoda, diyova, nakon puno, puno neuspjeli pokušaja kreiranja rutine mislim da sad imam jednu koja funkcionira za moje nokte i željela sam je podilit s Vama.


Firstly I take off my manicure and I make sure to get everything off. I like this Solvente polish remover the best with cotton rounds or, just cotton.

Ko prvo, skinen staru manikuru i to sve, sve. Najviše volim Solvente odstranjivač (lokalna trgovina oko5kn) i vatice ili u zadnje vrime ovu cik-cak vatu.


Then comes filing the nails. I file (take off some some length) my nails firstly with a regular file, then smooth it all out with a glass file. I get these regular files at my local store, and the past summer I managed to find this glass file for cheap in a small store. I'd recommend you to firstly look at "those weird small stores" in your town before you spit a ton of money on a glass file online.

Onda turpijam nokte. Prvo ih malo skratim običnom turpijom, pa sve doveden u red sa staklenom turpijon. Ove obične turpije kupujen u lokalnom dućanu, a prošlo lito san se usrićila pa san na moru u nekoj maloj trgovinici uspila naći ovu staklenu trupiju jeftino. Priporučavan Vam toplo, iz dubine srca, da prvo prikopate "one male čudne trgovinice" u svom gradu prije nego što pljunete masu para na staklenu turpiju online. Ja kad čujen koliko para ženske daju za ova čuda priko interneta digne mi se kosa na glavi.


After filing my nails I push back my cuticles and scrape the dead skin of my nails, if I have any at all.
Actually, this is where my routine gets divided on 3 cases, which means I have 3 ways of taking care of my cuticles, depending on how they look.

1. I paint my nails a few times a week, so I don't like to, nor do I have time to do this complete routine every single time, nor do my cuticles get that bad.
If I'm doing my nails, but I did them 2 days ago, I'll just apply some olive oil on my cuticles, let it soften them for a minute or two, push them back and move along with my routine.

2. If I did my nails not that long ago, but I see some dead skin, I'll apply some cuticle remover and then gently push them back.

Nakon turpijanja kandža potiskivan zanoktice i lagano stružem mrtvu kožu s nokta, ako je uopće ima.
Zapravo, ovde se moja rutina dili na 3 slučaja, što znači da iman 3 načina za njegu zanoktica, koji ovise o stanju istih.

1. Lakiran nokte par puta tjedno, niti volin, niti iman vrimena svaki put radit komplet rutinu, a ni zanoktice mi nikad ne budu tolika katastrofa da moran.
Ako iđen lakirat nokte, ali san ih radila ima 2 dana, samo ću namazat malo maslinovog ulja po zanokticama, pustit da ih smekša minuta ili dvi, potisnuti ih i nastaviti sa rutinom.

2. Ako san nedavno radila nokte, ali primjetin malo mrtve kože po noktima, namazat ću malo gela za odstranjivanje zanoktica i lagano ih potisnuti.


 And my 3. way is this one, the 'Cuticles, get yo shit together' way. I apply cuticle remover, push them back and scrape all the dead skin off my nails with an orange stick. This way I loose right around 15-20 minutes on just my cuticles, along with my 50% of my patience. :)

I ovo je moj 3. način, onaj 'Zanoktice, nemate kome, dođite sebi' način. Ovde se sve dere, mažen odstranjivač zanoktica, potiskivan ih i stružem mrtvu kožu s noktiju. Kad ovo radin izgubin oko 15-20 minuta samo na zanoktice, skupa sa 50% moga strpljenja. :)


I didn't do this to my nails for more than a month and look at this dead skin piece. I know, it's disturbing, but so am I. ;D

Nisan ovo radila notkima više od misec dana i nu mrtve kože. Znan, uznemirujuća slika, ki ja. ;DThis is how my nails look half way through my manicure, now come the diy thingies. :D

Ovako moji nokti izgledaju na pola rutine odrađene, sad dolaze diy stvarčice. :D


After doing my cuticles, I use my hand scrub. I use my hand scrub every single time when I'm doing my nails, no exceptions. If I don't use this I sure as hell ain't gonna paint my nails. #OCD

This scrub that you see on the picture is made of:

- 5 tablespoons of cornflour
- 5 tablespoons of salt
- 5 bags of tea, just any tea you don't drink, rip 5 bags of it and use them is you're gonna make this scrub
- 3 tablespoons of granulated citric acid, or lemon juice
- enough olive oil to mix everything

Or another one I use is a coffee scrub where I mix coffee, sugar and enough olive oil to mix it together.

If you don't want to use that, just mix sugar with your shower gel and use that as a hand scrub, or whatever you want. I just don't see the point in spending tons of money on some things when I can make my own things that work 100% using products I already have laying around my house.


Nakon odrađeni zanoktica, koristim ovaj svoj piling za ruke. Piling za ruke koristin baš svaki put prije nego što ću lakirat nokte, nema iznimke. Ako ga nisan koristila, sigurno neću lakirat nokte. Nema šanse. #OCD

Piling kojeg vidite na slici sam radila od:

- 5 žlica, fokdat, kašika kukuruznog brašna, ono žuto za puru, palentu, kakoveć kažete :D
- 5 kašika soli
- 5 vrećica čaja. Nebi mi ovo ni palo na pamet da nisan u Lidla uzela Zeleni Čaj sa Jasminon, otpila guc i sve prolila. NIKAD VIŠE! ahhahah Onaj, 5 vrećica čaja kojeg niste fan lipo razderite i sadržaj istih uvalite u piling, ako ćete ga pravit
- 3 kašike granulirane limunske kiseline, ili 3 kašike limunovog soka
- dovoljno maslinovog ulja da se sve lipo pomiša

Nekad koristin i piling od kave. Pomišan kave, šećera i baš kad mislite da ću na neki čudan način zakuvat tursku ja polijen ulja i sve pomišan hahahah. Ili koristite talog turske kave ko piling, još ekonomičnije. Toga možete po cilome tilu koristit. Kako Vi talog zovete? U mene se kaže vundeć? HAHAHHA

A ako nećete nijedan ovaj, uzmite malo gela za tuširanje, tekućeg sapuna, regeneratora, štagod, dodajte šećera u njega i eto pilinga. Ja samo ne vidin smisao kupovanja pilinga kad već znan napravit nešto provjereno dobro i učinkovito od stvari koje već ionako iman po kući.


Then I whiten my nails. Most of the time I just brush them with whitening toothpaste. Sometimes I'll sprinkle the toothpaste with some baking soda and brush them using that. If they're getting yellow, I'll mix baking soda with toothpaste and lemon juice and brush them with that. And for those times when I take my polish off and think I'm looking at the sun, then realize that's how yellow my nails are I soak them in some white vinegar and sprinkle some baking soda over it. That starts to foam up, and I keep my nails in the vinegar until it stops foaming. And that's all I do for in this section. You can also rub your nails with a lemon, or soak your nails with denture cleaning tablets.

Onda izbjeljivan nokte. Većinon ih samo isčetkan sa pastom za izbjeljivanje zubi. Nekad pastu pospen sa malo praška za pecivo pa ih četkam s tim. Ako primjetin da su žući nego inače (Kažen to jer san u potpunosti svjesna da su mi nokti žuti, a Vi kojima to smeta, budite također u potpunosti svjesni da me Vaše mišljenje, blago rečeno, ne zanima.) pomišan prašak za pecivo, pastu i limunov sok pa ih s time četkan. I za ona vrimena kad skinen lak, mislin se je sunce upeklo kad ono nokti mi požutili stravično, u posudu sipan alkoholni ocat i prašak za pecivo, to se zapjeni, ja turin nokte unutra i držin dok se pristane pjenit. I to je sve što radin što se tiče žutila noktiju. Također možete trljati nokte limunon, ili ih močit u otoini vode i tableta za čišćenje zubne proteze. Čudno, ali radi sve. :)


Eveline 8in1 is my favorite and only base coat, been using it fr a couple of years now, and if you need a BC recommendation, I highly suggest you this one.

Eveline 8u1 je moj omiljeni i jedini bazni lak, koristina ga već par godina, i ako tražite proporuku za BL od mene, ja od srca priporučan ovaj.


Just a few more things. :)

- Before painting my nails I like to wipe them with a cotton pad soaked with polish remover.
After doing my routine my nails and hands are very oily and I like to "cleans" them, so that the polish would grip on to the nail better, and last longer.

Prije lakiranja noktiju volin ih prebrisat sa vatom namočenom u odstranjivač laka. Nakon moje rutine nokti i ruke su mi toliko masni od svega, i ja s time volim "Pročistiti" i pripremit nokte za lakiranje, te tako produžit vijek svoje manikure. 

- If my nails are weaker than usual I paint my base coat over and under the nails.

Ako su mi nokti slabiji no inače, bazni lak lakiran i na nokat i ispod nokta.

- When it comes to my manicures I always "wrap the tip" on all my nails. That means I take the brush of the polish, wipe all the access polish off on the sides of the polish bottle and just paint some polish on the very tip, very edge of my nail. You'll get some polish under the nails, but not that much, and your manicure will last longer.

Kad ja radin manikuru, ja uvik, ali uvik zaštitin sami vrh nokta. To znači da kad nalakiran nokat, kist laka obrišem o bočicu laka i skinem skoro sav lak s njega, i onda s njime pokrijem vrh nokta, takozvani free edge. Nešto laka će Vam se podvuć pod nokta, ali ne sad toliko, i produžit ćete trajanje manikure.

- Even if I'm doing the most basic manicure ever, which for me means color polish + glitter topper, I always add a coat of top coat. Personally I think that TC are produced for a reason, and that reason is prolonging your manicure. These days you have a great variety of TC, from plain glossy ones, matte ones, textured ones, all brands make them and you can find them for cheap, so I suggest you to invest in one, even if you plan to use just a plain clear polish as a TC.

Čak i ako radin najosnovniju manikuru, što meni znači lak u boji + šljokičasti nadlak, opet na to lakiran sloj nadlaka. Osobno mislin da se nadlakovi proizvode s razlogom, a taj razlog je produživanje trajanja manikure. Ovi dana ima toliko vrsta nadlakova, od običnih, mat, teksturni, svi brendovi imaju svoje varijante i može ih se naći za jeftino. Predlažen da uložite u jedan, ako ne baš nadlak, onda bar bezbojni lak.

- Don't forget to moisturize your hands and cuticles. I use a variety of...girl I am obsessed with hand cremes, balms, butters, oils, I can not get enough of them. I don't now which ones to suggest you, I have a lot of you from all around the world, so the most basic things that save my hands and cuticles are vaseline and olive oil.
But anything you have around your house, any creme, lotion, balm, whatever, use it.

Nemojte zaboravit hidratizirati ruke i zanoktice. Ja koristin puno...žene moje ja san opsjednuta kremama, maslacima, uljima, mazalicama općenito, nikad ih dosta. Neznan kakve sad pridloge da bacan, iman dosta ljudi od svaklen, pa bi Vam predložila kao nešto najosnovnije što mene spašava svaki dan, a ne košta puno, jesu vazelin i maslinovo ulje. Ali štagod imate u kući, krema, maslac, losion, ulje, svejedno, koristite to.

- Your diet is also an important factor in the state of your nails, you knew I had to mention that.
Personaly, I prefer a (SOMEWHAT) healthy lifestyle over taking vitamins and suppliments, but I don't judge.

Vaša prehrana također utječe na stanje Vaših noktiju, znate da san to morala spomenit. Osobno, preferiran (donekle) zdraviji stil života priko uzimanja vitamina i kakvi sve ne dodataka, ali ne osuđujen nikoga.

THE MOST IMPORTANT THING ABOUT HAVING THE PERFECT MANICURE IS...Wear loose pants when you're painting your nails. Even if you peed a second before starting your manicure, you'll have to pee again because your bladder thinks "Why the fuck not". :)

NAJVAŽNIJA STVAR KOJU MORATE IMAT NA UMU AKO ŽELITE SAVRŠENU MANIKURU JEST...nosite gaće koje morete lako dlanovima skinit. Čak i ako odete na wc sekund prije lakiranja, jopet ćete tribat tijekom lakiranja jer mjehur misliš "A zašto ne?".

For the end I'd like to mention this just one more time. I'm not a professional in any way, I created my routine by simply trying out things and this is what works best for my nails. I suggest you to create your own manicure routine which works best for your nail type and lifestyle. I say lifestyle because I'm very aware there will always be someone that'll say Ain't nobody got time fo dat.
I will stop here so I don't get extremely ticked off and start a rant post LOL.

Za kraj želim još jednon spomenit da nisan profesionalac brate mili ni za šta. Stvorila san svoju rutinu isprobavajući svakakve stvari i ovo najbolje paše mojin noktima. Potakla bi Vas da i Vi kreirate svoju rutinu koja paše Vašim noktima i stilu života. Reko stilu života jer znan da će uvik bit neko ko će me pitat oklen mi vrime za ovo ili šta će ti to? Sad ću ovde pristat tipkat da nebi napisala rant post slučajno.

I hope you enjoyed this post!
Thank you for your time!
Take care and enjoy,
until next post,
xoxoxo

Nadam se da ste uživali u postu!
Hvala Vam na Vašem vremenu!
Pazite se i uživajte,
do sljedećeg posta,
xoxoxo


 You Might Also Like

68 comments

 1. Ahhhhhh, divni su ti noktići, moji ikada bi porasli, izgledali bi mali i prcasti, hahahaha :*

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja imam baš malu bazu nokta, kad su mi mali nokti ruke mi izgledaju ko u diteta :D Ovako se osjećan više ko neka odrasla cura, elegantnije mi ruke izgledaju :D Hvala draga <3 :*

   Izbriši
 2. joj, ja ni upola ovo ne radim ka ti :P ovo sa gaćama je predobro, hahhaha

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kad god lakiran nokte, gaće uvik problem :D Ja volin sebi svašta zakomplicirat, takva san :D

   Izbriši
 3. Slučajno sam naišla na tvoj blog, super nokti i savjeti, ali ono što je mene strašno zasmetalo je način pisanja, tj. pravopis i rječnik, i to me je toliko odbilo da sumnjam da ću više ikad pročitati ijedan post. Shvaćam da ne pričamo svi isto, da svatko ima svoje narječje, ali ako već pišeš blog na kojem, pretpostavljam, želiš što više čitatelja, trebala bi obratiti malo pozornost na pisanje.
  LP

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja sam isto krenula ovo pisat. Pa vidim da ima istomišljenika. Nokti su predivni, ali je teško čitljivo i na engleskom i na hrvatskom. Žao mi je jer se čine kvalitetni savjeti, ali došla sam do pola i odustala.
   I ne vidim smisao ovoga da te naše mišljenje ne zanima u potpunosti :/ Čemu ovakav napad? Pomalo je uvredljivo i nepotrebno.

   Došla sam do tvog bloga preko Croatian beauty blogs, drago mi je da tamo ima puno novih, inspirativnih i korisnih blogova. Bilo bi mi drago da se ovaj pretvori u nešto što ću redovito pratit.

   Izbriši
  2. Ja volim drugačiji oblik noktiju, polukružni, i puno manji od tvojih. Za mene je ovo osobno preveliko i nokti se već savijaju od dužine. No, ono što sam htjela komentirati je stil pisanja o kojem su i cure gore pisale. Ja sam zagorka, dakle govorno niti blizu tebi, i shvatila sam baš sve što si napisala. Možda nekome smeta pisanje narječjem, i to je sasvim u redu, ali da se ne razumije što si napisala, razumije se.

   Izbriši
  3. @Anonimno1 Razumijem da je nekome teško razumljivo moje narječje, stil pisanja i sve to. Na početku bloga sam pisala književnim hrvatskim jezikom i standardnim engleskim, i to jednostavno nisam bila ja. Ovo sam ja, sirova i neprerađena. Neki će me "probavit" i prihvatit, ali sam u potpunosti svjesna da će se neki i odbit od mene zbog toga. Ja se jednostavno niti mogu, niti želim mijenjat. Iskreno smatram da ja već jesam uspjela, bar u onome zbog čega sam i pokrenula svoj blog. Pokrenut je zbog sklapanja prijateljstava i opuštenog razgovora, ja sam tu povezanost davno uspostavila sa svojim čitateljima, odnosno prijateljima, i meni je to i više nego dovoljno. :)

   @the_M Poštovana, ja sam uočila da Vi, ne da niste pročitali pola moga posta, već se niste uspijeli koncentrirati toliko malo da pročitate proširenu rečenicu. Napisala sam da me mišljenja i komentari vezani samo za žutilo mojih noktiju ne zanimaju niti malo, ne vidim zašto i bi kad je prilično očito da sam ja u potpunosti svjesna da su mi nokti žuti, da nisam, sigurno tu ČINJENICU ne bih niti spomenula, niti zbijala šale na istu. Neznam što Vam je značilo, niti kako ste Vi profitirali izvlačenjem mojih riječi iz konteksta, ali nadam se da ste zadovoljni i ispunjeni. Nadam se da drugim, ne samo Hrvatskim blogericama, već i regionalnim i stranim, ne ostavljate ovakve kometare. Niti jedna blogerica nije zaslužila ovakvo nerviranje. Posebno mi je zanimljiva Vaša opaska na moje pisanje na standardnom engleskom jeziku, i kako je isto nerazumljivo.Ne volim biti donositeljica loših vijesti, ali ako Vam je standardni engleski jezik nerazumljiv, Vsše poznavanje istoga je na ljestvici slabo - nikakvo. Ja sam iskrena, i ovaj blog je slika mene same. Ako Vam se to ne dopada, oh well, drugačiji ukus. Ja se niti želim, niti mogu mijenjat. Kako ste sami napisali, danas ima dosta prekrasnih blogova, ja Vam mogu predložit da, ako se vratite pročitati moj odgovor, obratite pažnju na desnu stranu moga bloga, gdje se nalazi popis mojih omiljenih blogerica. Imam mix prekrasnih, originalnih cura iz Hrvatske, regije, i ostatka svijeta (Sve pišu standardnim oblikom Hrvatskog, Sprskog ili Engleskog jezika, tako da nemate nikakvih zapreka). Sigurna sam da tu možete naći nešto za svoj ukus.:)

   @Anonimno2 Primjetila sam da su se već počeli savijati, ali ih sad, iz osobnih razloga, držim na ovoj dužini. (duga priča :D ) Kad sam se odlučila na pisanje svojim narječjem, znala sam da će biti dosta negativnih komentara. Drago mi je da sam ih uhvatila na blogu, iako su većinom anonimni, iskreno su mi zanimljiviji od anonimnih i zlobnih poruka na ostalim društvenim mrežama. I dobro da se vide, do sada moji blogoprijatelji i kolege nisu baš imali priliku vidjeti ovako nešto kod mene. Neznam tko ste, i žao mi je što ste upravo Vi anonimni, Vaš komentar me je doveo u stanje mira. :) Ako se ikad odlučite otkriti, bilo bi mi drago upoznati Vas i Vaš blog, ako ga imate. Ako ne, iskreno Vam se, od srca zahvaljujem. :)

   Izbriši
  4. Ja bih se ovde nadovezala posto je bilo price o pravopisu. Kako sam iz Srbije nisam sigurna da l tako pricas ili je greska u kucanju :D posebno m/n varijacije.
   Nego kako ista uspevas da radis sa tolikim noktima O.o ja evo imam kratku nokatnu plocu, ali cim porastu duzi ne mogu da pisem normalno i sve mi zivo zapada za nokte x)
   Nisam samo razumela sta tacno treba da je efekat ovog pilinga i zasto bas ti sastojci? I evelin... na zalost cim ga duze koristim budu mi cvrsti nokti ali krenu da se zacepljuju sa strane :(

   Izbriši
 4. Znam da gore piše da te blago rečeno ne zanima naše mišljenje o tvojim noktima, a pretpostavljam ni o čemu drugom. Pošto si objavila ovaj post, znači da želiš da ga svi vidimo i pročitamo pa ću ja ipak dati svoje mišljenje. Nokti kao nokti, meni osobno se tolika dužina ne sviđa, savjeti su na mjestu ali slažem se s prethodnim kometarom u vezi s pravopisom i riječnikom. Umorila sam se čitajući ovaj post i smatram da bi trebala pisati književnim jezikom ako želiš da te ljudi što više čita. Eto, to je moje mišljenje, ništa zlonamjerno :) Pozdrav!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prekopirat ću Vam moj odgovor od gore:
   "Napisala sam da me mišljenja i komentari vezani samo za žutilo mojih noktiju ne zanimaju niti malo, ne vidim zašto i bi kad je prilično očito da sam ja u potpunosti svjesna da su mi nokti žuti, da nisam, sigurno tu ČINJENICU ne bih niti spomenula, niti zbijala šale na istu." Dakle, ili niste pročitali post (nema potrebe izostavljanja mojih riječi), ili ste ga krivo shvatili. Ili još gore, da ste samo proskrolali do komentara i odlučili uvažit komentar od osobe iznad Vas. Neznam jeli to istina, ali takav dojam odaje Vaš komentar. Ljudi su različiti, ima nas svakakvih. Ja sam ovakva kakva jesam, ponavljam se, nekome je to očito previše za "probaviti". Ali, u drugu ruku, onaj tko je došao na moj post radi informiranja, čitanja mojih savjeta, mogao je dosta toga naučiti. Nisam sigurna odakle ste, ali očit je dojam da Vam je dalmatinsko narječje kojim ja pišem na listi do klingonskog. Moj blog je pokrenut čisto radi sklapanja prijateljstava, i što se mene tiče, ja ljubavi imam puno, previše, što nikad nisam mislila da ću imati. Da sam tip blogera koji se bazira na tome koliko će moj blog biti čitan i popularan, postavila bih se na totalno drugačiji način. Hvala na prijedlogu, svako mišljenje uvažavam. :) Lip pozdrav! :)

   Izbriši
 5. Hahahah kako si me nasmejala pojedinim rečenicama :) Jako si duhovita, obožavam to kod ljudi.
  Inače, nokti fenomenalni, šta kog briga da l' su žuti ili beli, ionako su uvek lakirani :)
  Zato i služe, na kraju krajeva.
  :* <3

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Morala san bacit koju šalu, triban se i ja nekako nosit sa svime. :D Hvala puno draga :D :* <3

   Izbriši
 6. I sama imam sličnu rutinu. Zanoktice su mi užasno suhe pa moram sve to proći barem jednom tj i mazati ih svaki dn da ih držim pod kontrolom.
  A nokti su ti majko mila, nevjerojatno dugi, uvijek se čudim :D Inače preferiram kraće nokte, ali da mi je samo jednom moći imati ovakvu duljinu. Doduše, mogu imati takve ako stavim umjetne :D Vjerojatno bih se tad upikla u oko hehehe

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zanoktice mi nekad budu baš katastrofa, volila bi da neman ovoliku rutinu, ali eto. :) Nokti su ludilo dugi, iako ih redovito sturpijan, meni se čine uvik isti. :D Ajde, sad kad mogu, uživan u ovin kandžama. :) Volila bi ih skratit, ali mi je u glavi uvik "Pola godine imaš prekratke nokte, ostavi ih na miru" ahahha :D Triba vrimena za naviknuti se na ovakvo nešto, nebi ti bio problem nakon nekog vrimena :D Hvala draga <3 :*

   Izbriši
 7. Orlovske žute kandže, nemam drugog komentara.

  OdgovoriIzbriši
 8. Prava pravca rutina. :-D Svaka čast na živcima da sprovedeš sve do kraja. Za odlazak odlazak u WC imaš pravo, gotovo svaki put bude tako... :D Ne mogu da kažem za sebe da iman ovakvu pravu rutinu, ja to radim sve zbrda zdola, po potrebi. :D

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ni meni se nekad ne da sve obavljat, ali zato me piling spasi svaki put! :D Nekad prođu mjeseci a da je ne odradim, sve po potrebi obavljam. Ali malo sam ocd, pa kad radim full rutinu, radim kako spada. :D Hvala draga :D

   Izbriši
 9. Rutina ti je za pet, svaka čast na strpljenju..ja nemam živaca :) <3

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala draga <3 Mogla bi ti ja radit rutinu kad se vidimo, imaš jedno popodne za potrošit? xD <3 :*

   Izbriši
  2. Draga moja Mila, moram ti priznati da nisam čitala prethodne komentare kada sam ti svoj tipkala, natjerala si me da sada obratim pažnju na njih svojom objavom na face-u..i sad čitam i ne vjerujem :O ali samo ću ti reći jedno-lako je komentirati i praviti se pametan i biti bezobrazan kad umjesto imena stoji anonimno..ja bih čak uvažila neke od kritika da se osoba potpiše, a ne da se skriva iza tog "anonimno". Kao drugo, kao što si rekla, svoja si, pišeš kako pišeš, nokti su takvi kakve ih trenutno želiš (dužini), žutilo je normalna posljedica lakiranja noktiju ili kod nas pušača, nema potrebe tu činjenicu sto puta komentirati kada je sve fino naznačeno u prethodnom tekstu. Ali kao što već znaš i sama, uvijek ima osoba koji neku dozu zlobe u sebi moraju iskaliti na nekoga, pa makar to bilo na internetu i s naglaskom na to anonimno. I poručujem ti, stay as you are, kunem se da ako počneš pisati "normalno" i ako skratiš nokte da ću te prestati čitati.Hahahhaha, zbog tvoje orginalnosti i neobičnosti te i pratim i volim, i draga si mi, sve sve <3 I btw, može neka rutina njege kada se vidimo :D :)))

   Izbriši
 10. Prvo - natjerala si me da danas napravim piling ruku prije lakiranja :D Meni rutina nije ni upola ovoga, no srećom nemam problema sa kožicom oko noktiju pa ne koristim preparate za to. No nakon skidanja laka fino dobro operem ruke i namažem kremicu. Nekad ostavim nokte po 1 dan bez ičega, da malo odmore.

  Ali moram prokomentirati i ove anonimne komentare, ok za pravopis / narječje - svatko ima svoje ukuse i mišljenja i tu nemam komentar / primjedbu, šta god, svi smo različiti....ali orlovske kandže - draga osobo ako ti se nešto ne sviđa, ne samo na ovom blogu, nego na blogovima općenito - kako ti se da trošiti svoje vrijeme gledajući i komentirajući nešto što ti se ne sviđa? Meni je to osobno gubitak i vremena i živaca. Meni ako se nešto ne sviđa fino ću izignorirati i ćao. Al lako je biti zloban kad si anonimac, ne dao bog da netko iza izgovorenog (tj natipkanog) stane bez toga Anonymous. *clap clap*

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Blago ti se, ja bi volila da se nemoran ovoliko zajebavat oko zanoktica. :D I ja znan nekad ostavit nokte na miru, priko noći, natrackam ih svime i svačime i iza toga budu vrh :D
   Mene je jedan komentar baš uzruja, iako ih sve uvažavan. Svako ima neko mišljenje, ja prva potičem različitosti u svemu, ali eto, draga moja. Očito nisu svi ko mi. Meni ako se nečiji blog ne svidi, također ignoriram. Mislin da nema potreba za ponižavanjem i nerviranjem niti jednog blogera ovakvim komentarima. I sama znam, isto ko i ti i sve cure, koliko truda ode za 1 post. Iskreno, samo san čekala kad će se ovako nešto pojavit tu da mogu savjetovat druge. Stvarno su naporni sa anonimnim porukama i komentarimana društvenim mrežama, i mailovima, sad imam nešto što mogu uslikat i čime mogu savjetovat nekoga. Sve se da pritvorit u neku pozitivu. :D Hvala puno draga <3 :*

   Izbriši
  2. ma meni samo nije jasno kako im se da, eto. I onda kad neko pukne na to odgovor tipa "pa pišete blog, to je javno svatko vam može komentirat" - da može, ok ali onda idi tako po ulici i svima čiji ti se izgled ne sviđa odmah počni govoriti "e ružna ti majca, e ti si debela za tu haljinu, e vidi ti glave" - jer je i to tako javno i svi mogu prokomentirat. To meni dođe na isto, zašto uopće imati potrebu popljuvati nekoga tko ti se ne sviđa. Meni se malo itko sviđa! Ali ne idem ulicom (ili internetom) i samo pljujem po ljudima, to mi je nisko. Ali eto sto ljudi sto ćudi....

   #thuglife

   Izbriši
  3. Ae znan, ima i takvi ne brini, kliko god oćeš. Al neka im je, svi mi znamo ko na kraju ispada čovik. :D <3 #thuglifemofos ahhahah <3

   Izbriši
 11. very interesting post and I love your beautiful and healthy nails :D

  OdgovoriIzbriši
 12. Svaka cast na noktima toliko dugim ali bez laka ovako prirodni izgledaju katastrofa! Podsjecaju me na kandže orla! Definitivno nikad ne stavljaj slike bez laka jer ne znam sta da ti kazem a da nije degutantno! Oprosti!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Uvažavam mišljenje, ali, ako je od mene tražen ovakav post, sa slikama mojih prirodnih noktiju, mislim da sam napravila odličan "posao". Ja ne krijem ništa, ovakva sam kakva jesam, ako Vam se tako nešto ne sviđa, nitko Vas ne sili da gledate. Odličan touch sa kopiranjem komentara istomišljenika, očekivala sam originalnije komentare. Hvala :)

   Izbriši
 13. koliko negativnosti ja nemogu sebi doc, evo me vec peti put tu, citam te komentare, pukla bi od bjesa, al mi se i place.
  Bejb. Kod mene se veli zganci, a ovi dalmatinci s kojima zivim to zovu polenta/palenta, pa se onda opet kod mene veli soc a ovi manijaci to zovu fundaca.
  Sto se noktiju tice, kapu skidam za trud. Ja iskreno ne radim nis od toga, i svjesna sam da je to dio razloga zasto mi pucaju i jadni su, ali recimo micanje zanoktica mi je ravno diranju oka XD
  ako su mi nokti zuti, mene to ne sekira puno, pa ionako su ispod laka, pa makar i bezbojno-mlijecnog.
  A sad odoh pisati rant post o obrvama i ruznim komentatorima.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ljubavi <3 Rekoh sad Teky, sve se da pritvorit u neku pozitivu.:) Primjeti se da su ovi anonimci prvi put došli na moj blog, i to sa nekim ciljem. Ali dobro, šta ja sad tu mogu. Mogla sam izbrisat komentare i pravit se luda ahhahaha :D
   Podržavam različitosti, znala san da će mi se to jednon obit o glavu, nisan očekivala baš ovoliko negative, najiskrenije. Iznerviralo me izvlačenje riči iz konteksta, mislila san da bi mogla dobit više originalnijih i konstruktivnih kritika od toga, mislin da zaslužujen, ako ništa, onda originalnu kritiku pošto iman originalan stil :D
   Meni se rutina noktiju pritvorila u nešto pre ocd ahhaha, svjesna san, ali ako san već rekla da ću sve pokazat, nemogu ne održat obećanje. :D Žganci, to san tek lani naučila šta znači, di i ja živin ahahha :D Hvala Bogu pa iman ovako srčane prijatelje, razumin te. I sama se iznerviran kad kod nekoga što čitan vidin ovakve komentare, više nego kod sebe. Pritvorit ćemo sve u pozitivu, eko uvik dobije bitku, a neko dobije cili rat. :D <3 :*

   Izbriši
  2. P.S. samo da se ukratko nadovežem, kod mene je pura :) hahhaha

   Izbriši
  3. Pa mora bit pura kad smo žene :D <3

   Izbriši
 14. Čitam tvoje postove već neko vrijeme i sviđa mi se stil pisanja :) malo mi razbije monotoniju i drugačije je :) što je pravo osvježenje.
  Ja živim na području gdje se priča ajmo reć "književni" i savršeno te razumijem :))) . Tako da ovi anonimni nisu ništa više od toga nego anonimni i nebitni, ako imaju muda neka pišu pod pravim imenom, pa da ih onda vidim. Ovi "savršeni" su mi super i oni u kući pričaju književni hahaha, kod njih nema činije, makaza, firangi, šporeta, taraba, mandula, ćevapa i bureka, sogana, gurabije, vanjkuša, penđera, kapije :)))
  inače kod mene talog od kave zovu soc :)

  Onaj koji poznaje više narječja i više jezika ima bogatstvo svijeta <3 onaj koji nezna je ograničen svojim neznanjem

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja sam na početku pisala književnim jezikom, ali to nisan ja. Nisan tu radi posla niti slični stvari, tu san zbog Vas, zbog prijateljstva i razgovora. Ako neko nemože razumit ili podnit moj stil pisanja, nebi se našli ni u stvarnom životu, i to meni ne triba. Kome tribaju lažna prijateljstva, nikome? :) Ja pišen po dalmatinski već odavno, ko što znaš, nemogu razumit kako neki ne žele shvatit da san svjesna da pišen tako, ali dobro. :) Ni meni se ne sviđa stil pisanja kod nekih blogera, ali bar sam toliki čovik da bar imam poštovanja prema svima, koliko god drugačiji bili. :)Sigurno da svi pričaju književnim jezikom i kod kuće, to da ahahah :D Za talog od kave san čula toliko izvedenica, ali baš do lani nisan znala da su zganci palenta :D Hvala puno draga <3 :*

   Izbriši
 15. Ok, ja istina volim krace i drugacije oblikovane nokte, ali ne razumijem ni ovolike negativne komentare. Vidi se da itekako znas kako se nokti njeguju, svi su iste duzine, nemas zanoktica, uredno je i vjerujem da su jako lijepi kad se nalakiraju. Evo ja recimo nisam znala za to Eveline sredstvo za zanoktice, niti sam ga negdje vidjela, a bas mi to treba i potrazicu ga, meni je post od koristi. Mnoge zene rade nadogradnju da bi im nokti bili takvi, i pohvalno je kada su neciji prirodni toliko kvalitetni da mogu izdrzati tu duzinu, moji bi dotle pet puta pukli.
  Sto se tice zutila noktiju, nokti svima tako pozute kad su dugo dugacki i kada se cesto lakiraju. Tu nema druge nego ih stalno mazati ili skroz odsjeci dobro isturpijati i neko vrijeme koristiti lakove za izbjeljivanje, ali onda sve ide iz pocetka cim se pocnu pustati i lakirati lakovima u boji.
  Stil pisanja istina nije knjizevni, ali ja sam te razumjela, a nije poenta ni da svi pisu knjizevno, meni su lokalizmi nekad cak i simpaticni.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Očekivala sam tu negativne komentare, ovoliko baš i ne ali, što ja sad tu mogu. Mislim ako sam po nečemu u blogosferi poznata, to bi bilo po promoviranju različitosti i originalnosti. Skoro svi negativni komentari su na mjestu. Nokti su mi i predugački, požutjeli, pišem narječjem koje je nekome teško za čitati. Ali smatran da sam napisala jedan jako informativan post, iz kojega se moglo, ako se htjelo, izvući dosta dobrih savjeta i prijedloga za proizvode po pristupačnim cijenama, koji uz to djeluju. Jedino ne mogu razumjeti svrhu izvrćanja mojih rijeći i vučenja istih van konteksta. To je baš nepristojno, neprimjereno i namjerno zlobno. Ali eto, ima osoba sličnih meni, koje se potrude razumjeti tekst ako ih zanima. Ja čitam dosta regionalnih, stranih blogova gdje nekad ne razumijem ništa, ali me toliko zanima tema da ću je prevest i potrudit se pročitat. Nekad čak i pitam samoga autora bloga kroz komentare što neka riječ znači. :) U svemu negativnome ima nešto pozitivno, nadam se da će bar netko naučiti nešto iz ove negative. Sama sam viđala sa kakvim se strašno zlim komentarima susreću popularne blogerice, i da nisam čitala njihova iskustva i kako se nose s tim, sigurno se nebih znala ni sama nosit s ovako nečim. :D Hvala ti puno na komentaru, svaki znači, posebno ovakav koji objasni. :) <3

   Izbriši
 16. Wau koja rutina, ja ništa od toga ne radim, svaka čast :) Ne znam šta bi uopće rekla, bez riječi sam koliko si toga navela :) Sve pohvale, ja da bar dio toga radim imala bi lijepe duge nokte ko tvoji, a ne da mi puknu čim malo narastu, al šta češ kad sam lijena :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Držala san se obećanja danog ekipi. :D Potrudila san se nabrojat svaku sitnicu, i drago mi je da se i to cijeni. :D
   Prije nisan bila baš ovoliko u noktima, ali kad jednom uđeš i vidiš rezultate, teško se zaustaviti. :D Hvaal puno draga <3 :*

   Izbriši
 17. Stvarno svaka čast šta sve radiš, ja ni četvrtinu od toga. :D
  I meni jako smeta to žutilo koje mi se javlja, nekad manje, nekad više...verovatno zavisi i od laka koji koristim.

  Moram da se osvrnem na negativne komentare i primetim da su svi anonimni! Ni ja ne razumem uvek ono što napišeš (jer se hrvatski ipak dosta razlikuje od srpskog), ali mi je tvoj stil zanimljiv i često me nasmeješ svojim izjavama. :) Ne znam šta tačno znači NU, ali mi je preslatko kada to napišeš. :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Imam takav zeznut tip noktiju, baš traže puno pažnje da bi bilo dugi. :) Zavisi sve i od laka i svega, meni ne ide u korist to što sam i pušačica ali šta ja sad tu mogu. :) Ko je doša s ciljem informiranja, moga se informirat dosta. :)
   Nu ti znači GLE OVO, VIDI OVO, dalmatinski lokalizam koji se koristi u cilju skrećanja pažnje na nekoga ili nešto. :D Nemogu virovat da san konačno uspila objasnit NU nekome <3 :D Sve se da pritvorit u pozitivu, nadan se da će moji odgovori na ovakav hejt bar nekome pomoć. :) Hvala draga <3 :*

   Izbriši
  2. Ja samo da potpisem Tanju :)
   Prvi put sam na tvom blogu, dovela me ovde jedna stranica sa fejsa, svidja mi se tvoj stil pisanja, sad cu da proceprkam po blogu :
   Ja bogme (skoro) sve razumela tj suštinu posta samo debil ne bi skontao, ne znam u cemu je caka sa ovim zenskama :D

   Izbriši
  3. I mislila sam da je NU tako nešto, ali hvala na objašnjenju. :D NU, NU :D
   Sandra, drago mi je što se slažš sa mnom (vidim da je i tvoj komentar na srpskom), što znači može se razumeti, samo ako se malo obrati pažnja. :) Verujem da dosta hrvatskih reči svako od nas zna.

   Izbriši
  4. @Sandra Hvala puno :D Vidim da su se svi uhvatili jedne rečenice ko pijan plota, uredu, ne zamjeram nikome. Svako ima svoj stil, stav i mišljenje, meni je to prekrasno, ali očito neki ne žele usvojit moje, niti žele prihvatit onu 'Idemo se složit da se ne slažemo'. Zanimljivo mi je kako, sad već, većina ljudi razumi sta san želila reći. I drago mi je da usprkos svoj ovoj negativi iman priliku upoznat nove ljude. :) Puno ti hvala, od srca, nadan se da će ti se svidit i ostali postovi. :D <3

   @Tanja NU NU :D Ima koliko godina pokušavan to objasnit i tek san sad uspila :'D Pa eto, ni ja nekad ne razumin regionalne blogove, ali ako me nešto zanima, nije mi strano otić na google prevoditelj i tako riješit situaciju. Isto tako poštujem sve ljude, sve stilove i stavove općenito, ne samo blogerice. Ako mi se nešto ne sviđa, sigurno neću ić ostavljat negativan komentar i spuštat entuzijazam te osobe, u većini slučajeva čekan sljedeće postove i nadan se da će mi se svidit, što i nije neka rijetkost. Sve cure koje me prate znaju kakva san, da nisan ovakva sigurno me niko nebi ni pokuša obranit. Ali vidin da anonimcima to ni ne pada na pamet, došlo se iz očito razloga na moj blog, to se čekalo. Nadan se da su se dovoljno ispuhali na mene pa da neće nekome drugome nešto ovako uradit. :D <3

   Izbriši
 18. Ja stvarno ne znam cemu toliki negativni komentari, meni je post bio dobar, detaljan i simpatican, a ove sve profesorice hrvatskog jezika neka ne dolaze siriti negativnost ako im smeta, ima i drugih blogerica

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. A ja stvarno ne znam čemu čuđenje? Post je javan, ako je objavila javno ljudi imaju pravo reći svoje mišljenje, slažem se da su ovi kometari orlovske kandže i slično nekulturni ali što se ostalih komentara tiče ne vidim u čemu je problem.

   Izbriši
  2. @Anonimno Ukusi se razlikuju od čovika, do čovika. Ja san ovako malo sirovija, ili me se voli, ili ne. I razumin to, razumin i sve komentare, pozitivne i negativne. Samo smatran da nema nikakve potrebe za izvlačenjem riječi iz konteksta i okrećanja istih ne protiv mene, već protiv mojih čitatelja, odnosno prijatelja. Imam sa desne strane blog popis HR, regionalnih i stranih blogerica koje pišu književnim jezikom, može se tu naći svašta za svakoga. Neznam šta drugo da kažem osim da im kažeš što ja radim. Ako mi se nešto ne sviđa, neki blog, blogerica, i općenito osoba, sigurno joj neću ubijat veselje i sreću, trud i ljubav negativom ikakvom.Pošto sam ispoštovala sve, i bila maksimalno uljudna prema svima, bila bi luda da ne očekujem barem isto zauzvrat. Hvala ti što razumiš. :) <3

   @Anita Nije negativa ništa sporno, uvažila sam i ispoštovala svaki komentar. Prva dajem potporu različitim mišljenjima, da mislim drugačije sigurno bi sve pobrisala i lupala se nogom u jedno misto, ko fol sve super, sve 5.. Pa sad, ako sam ja uvažila Vaše, i sva ostala tuđa mišljenja, meni je jedino normalno da se na mom blogu uvaži i moj odgovor, moj stav, i moje mišljenje o datom komentaru i o svoj ovoj situaciji. Ništa drugo :)

   Izbriši
 19. Svaka čast na postu i hrpi korisnih savjeta, mislim da je sve na svojem mjestu! :) Haha ovo za WC sam i ja trebala spomenut u onom svojem takvom postu xD Istina, ja to obavim uvijek prije lakiranja da ne bi bilo nismo znali, ali znalo se desit da usred lakiranja moram na WC pa se skidam pol sata ko neki retardos haha :D Kaj se tiče tvojeg načina pisanja, iskreno mislim da to ne bi bilo to da ne pišeš po domaći ;) Meni je to prekomično čitati, svaki put me nasmiješ i oraspoložiš <3 Istina, ja se na svojem blogu ne bi usudila pisati po kajkavski jer ko zna dal bi me ljudi kužili, al znaš kaj? Dok krenem pisat post u glavi imam jedno i onda dok to 'prevedem' na književni sve nekak izgubi smisao. Nekak mi više nije to to. Kužiš kaj oću reći, ne? :D Kaj se tiče negativnih komentara, laganini ignor ;) Btw jedva čekam da dođe dan kad ćemo se ja i ti upoznati uživo, to bude jedan epic događaj haha :D i da, nadam se da nam ne budu trebali titlovi ni jednoj, ni drugoj :P

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Manikura i mjehuri ne iđu zajedno, provjereno ahahhahahah <3 :'D Zato san i pristala pisat književni, mogla san neko vrime, izdržala san, govorila san sebi neće te niko razumit.. Nisan to ja, tako san se osjećala ko da samu sebe zavaravan, nemogu ja tako živit niti pisat. Nisan nikoga dosad vukla za rukav, niti ću počet, piše mi u opisu da ću se sprijateljit s kim god oće, ako neko neće, sve najbolje, doviđenja. :D Doć će i taj dan, ne boj se :D Ma razumit ćemo se, kako tako, ne se boj. NU NEMA TE PREPREKE KOJU PIVA NEMORE RIJEŠIT NUUUUUUUUU :D <3

   Izbriši
 20. Svaka čast za savjete i post! :) Meni nokti popucaju sa strane čim narastu nekih pola centimetra tako da sam osuđena na srednju dužinu jer se grozim umjetnih D: Bravo za hrabrost, svi govore kako treba biti orginalan i svoj a kad to napraviš, onda te popljuju. Komentiraju ti jezično izražavanje a ne znaju za prvo pravilo bontona a to je - O UKUSIMA SE NE RASPRAVLJA. Ne sviđa se ni meni kad si neke blogerice skroz počupaju obrve pa ih crtaju onako pretjerano ali ne pišem im negativne komentare zbog toga, njihovo lice, njihova stvar. You go girl! :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Objasnila si sve! :D <3 Nisan tip koji se može pritvarat, znan ja vrlo dobro književnim jezikom pisat, ali ja to nisan. Istina je da smo sve mi blogerice, na neki način, dale svima dopuštenje da nas se komentira i to, i nek se komentira, ja san za to maksimalno, ali nema potribe za vriđanjen, barem ne odgojenome svitu. :D Hvala ti puno <3 :*

   Izbriši
 21. Kolko je tu ljubavi, truda, strpljenja i vremena otišlo, svaka ti čast na ovom postu!! <3 Sljedeća stvar, draga moja Mila, ne opterećuj se s ovim anonimcima gore, ak si čovjek, onda dok nekoga kritiziraš, kritiziraj to sa svojim imenom i prezimenom, al ovo gore nisu ni kritike nego izdrkavanje frustriranih osobica, volim takve osobice vidjeti i u "stvarnom" životu, onda dok se nemru sakriti iza anonimnosti, lako si je biti bitan dok ne gledaš osobu u oči... Sljedeće, ak te neko ne razme, čitaj twice dok ne skužiš iz konteksta, inače ja sam podravka i nekad fkt ne kužim neke riječi jer ne znam kaj znače, onda si dva put pročitam rečenicu i skontam, kolko to teško more biti... Al u ovom slučaju, jedva su dočekali da se imaju na kaj okomiti, kužiš smeta im to jer su oni savršeni, bez mana...jbt, poludim na takve jadne ljude, a nisu vredni mog živciranja,a ni tvog, još mi koja bora iskoči na licu od njih... Baš mi je žao da su ovaj tvoj post, odnosno tebe napali, ko nije pisao post ili općenito nekaj tipa toga radio, nema pojma koliko vremena tu ode i svega kaj ide uz to pa se lako okomiti na jednu sitnicu i držati se ko pijan plota, samo zato jer moraju negdje svoje frustracije izbacivati. Te osobe su jadne jer da cijene sebe, cjenile bi i druge i apsolutno nikad, ikad im ne bi palo na pamet iti vrijeđat/osuđivat/izrugivat se nekome. Tu završavam jer ne znam kolko budeš polovila moj komentar, pošto ovo pišem u bijesu. Šaljem ti virtualne hugove, lijepo ti njima izbaci svoju srednju "orlovsku kandžu". <3 <3

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ljubavi <3 Rekla san da se nadan da im je svima bilo bolje i da se osjećaju uspješno nakon ovoga. Nadan se da neće niko od moji prijateljica imat ovako neko iskustvo (brajo ispsovala bi im sve po kalendaru ahahhaha), i razumila san te u potpunosti. :D Riči idu same od sebe i meni samoj kad vidin ovako nešto, ali to znamo samo mi blogerice, običan čovik teško razumi. :D Sad bi neko reka "Pa nemoj pisat ako je naporno i teško", nije to baš tako, neko neće razumit da je užasno teško prinit svoje misli na tastaturu, svoju neku ljubav sklopit u neku razumljivu rečenicu, ali se na kraju isplati nama samima, pa makar niko ne čita. :D Ma drago mi je da se sve ovo stišalo, i da su skontali da nemogu protiv ove moje srčane ekipe <3, a ni protiv mene. Čoviče ja san dalmatinka, uz to imoćanka, isti in k*rac govorili meni ili zidu :D Hvala draga <3 :*

   Izbriši
 22. a moja Mila.... iskidala sam se od smija na onih 5 vrećica čaja u diy pilingu, ooodlična ideja :D
  kamo sreće da moji nokti ikad budu tako dugi *.*
  a morala sam pročitat i sve ove hejterske komentare i znaš šta - ma nisu vrijedni atoma tvoje snage :P
  na žalost, ovakvih ljudotinja je uvijek bilo, bit će ih i više jer nam naš krasni internet omogućava tu anonimnost, a nekima anonimnost izgleda služi da se riješe viška žući :P
  ne daj se, nisu te vrijedni... love, hugs & kisses :*

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Biži ženo moja, kad san ga oprobala rekla san neš više nikad hahahaahah <3
   Ovi moji iz inata restu, iz inata hahahahahah tribala san i to spomenit u postu :'D
   Evo ne dan se još, iako su me pošteno prikrstili u ono ko "službenu" blogericu :D Hvala draga <3 :*

   Izbriši
 23. Meni su ovi anonimni komentari slatki jer zamislim piskutavi glasić koji to govori i izgrižene noktiće koji to tipkaju :D Osobe koje ne shvaćaju šarm pisanja na dijalektu, na ovaj način na koji ti to radiš, zvuče mi ko neki žešće dosadni noliferi.
  Da se vratimo na post; ne mogu vjerovati kako dobro ti zanoktice izgledaju! Ja sam svoje spalila već na petini bočice 8u1 i sad sam si uzela neku Olival uljnu olovku za zanoktice za sitne pare i već vidim ogromnu razliku, postaje mi favorit za post. Jesi možda probala?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. ahhaha i ja san ih tako zamislila :'D <3 Razumin i njih, oke, nekome se ne sviđa i sve 5, ali nezna zašto svi oni misle da ja nisan svjesna kako pišen, al dobro :D Ja san ti prije par godina isprala bočicu svoga prvoga laka i napunila maslinovim uljen, uvik je uz mene pa ih svako malo mackan pa mi ne budu suhe :DNisan probals olival olovku, ali iman jednu njihovu kremu za ruke od lavande i super mi je :D <3

   Izbriši
 24. Ako ti to ista znaci,ja sam te pocela pratiti kada si pocela pisati "na dalmatinskom",luda si,opicena,i pozitivka, nasmijes me do suza :)
  Zato se ne sikiraj zbog par ljubomornih anonimaca...zanima me kako njihovi nokti izgledaju?
  Nu komentara,zapali jednu,skuvaj tursku,i posalji u anonimce u pm :*

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ma šta ne znači :D <3 Nije sve uvik u noktima, nemogu ni tako pisat, ja sve okrenin na zajebanciju i meni je najlipše pročitat da se neko nasmija zbog posta :D Anonimci su dobili preporuke od mene za druge cure, nisu mogli pristojnije proć :D Nu ženo moja, turska i cigara je aman taman u điru :D <3

   Izbriši
 25. Divni su ti nokit,izgledaju baš zdravo,a moji ne mogu ni centimetar narasti a da neki ne pukne haha.Piling mi izgleda super moram ga probati napraviti a i ta krema,imala sam slicnu i pomogla mi je ne znam zašto sam je prestala koristiti,isto od evelina.Čitam sad ove komentare sto kao ''hejtuju''nemaju oni pojma,ti si meni odlična u svom poslu koga briga za njih.Samo nastavi sa svojim poslom i ne obaziri se na njih! Ti si meni presmjesna,pozitivna i kao što sam rekla odlična u svom poslu! Obožavam tvoje postove <3

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nisu mogli ni moji dok nisan sklopila sebi rutinu koja mi odgovara, oj koliko san puta plakala zbog noktiju, evo baš mi je neugodno sad :'D Al to jednon kad počnu rasti i kad san se navikla na njih, od tada neman problema. Radin svoje nokte ima dosta godina i tek san preklani, pred pisanje bloga, uravnotežila nokte. :D Eveline mi je najbolji od ovih što san probala, volila bi neku drugu probat, ali prvo moram potrošit ove koje imam, trudim se suzdržat se od shoppinga :'( xD Hvala ti puno draga <3 :*

   Izbriši
 26. Odlican post! :) Moracu da isprobam nesto od ovih tvojih saveta jer su moji nokti ocajni, probam da ih pustim i odmah puknu, mozda ce nesto od ovoga pomoci :) :*

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala puno draga, nadam se da bude pomoglo bar nešto :D Al najvažnije što ti mogu reći jest da dobro, čak i previše pažnje posvetiš hidrataciji zanoktica. Ako su one hidratizirane i zdrave trebala bi imat puno manje problema sa pucanjem, listanjem i ostalim problemima :D <3

   Izbriši
  2. Hvala puno na odgovoru draga :) Pokusacu sa ovim tvojim savetima, nadam se da ce pomoci! :) Hvala punooo jos jednom :) I ne obaziri se na ove anonimne komentare, mogli su bar da pisu sa svog profila a ne anonimno :D <3

   Izbriši
  3. Hvala tebi draga, nadam se da će ti pomoći :D <3 :*

   Izbriši
 27. Tema posta je kvalitetno obrađena. Informacije u postu su odlične. Vidi se koliko puno truda, rada i ljubavi je uloženo u pisanje posta. Nokti jesu dugi i žuti, i to svi vidimo, međutim ne znam zašto bi to nekome smetalo. Stil pisanja je poseban, meni osobno teško razumljiv, ali da me ne zanima, ne bih čitala. Žao mi je zbog negativnih komentara jer oni traže od tebe da odrežeš nokte i prestaneš ih lakirati kako ne bi bili žuti, te da promijeniš stil pisanja. Ljudi dragi, pa ne možete određivati nekome kakve nokte će imati i kojim jezikom će pisati.

  Ja volim tvoje postove čitati uz kavu, samo piši kako pišeš i ne obaziri se na anonimne komentare.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. To! Hvala Bogu :D Ako nekoga ne zanima, ne treba čitati. :) Objasnila maximalno :D Hvala ti puno :) :*

   Izbriši

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics