nedjelja, 27. srpnja 2014.

Essence soccer fan raffle prize! :D

Hey friends!
Yes, I won another essence beauty friends prize!
Me and essence are getting close, you know, we're buds. ^^
I'm kidding, they probably don't know I exist or that I'm pimping them out. LOL
OKAY, this is what I got.
WARNING WARNING WARNING
NOTHING BROKE THIS TIME WOOOOOOOHOOOOOOOOOO

Oj prijatelji!
Da Vas konačno pozdravin kako pozdravljan svakaoga haha. :D 
Eto, sad englezi nešto ne razumiju :D
Eto, dobila san još jedno darivanje sa essence beauty friends .
Ja i essence postajemo bliski, ono, znate, pajde smo. ^^
Šalin se, oni vjerojatno neznaju da ja postojin niti da ih *kolutaočima* ispimpavan?. MORE STAT. LOL
OKE, ovo san dobila.
UPOZORENJE UPOZORENJE UPOZORENJE
SAD SE NIŠTA NIJE SLOMILO WOOOOOOOOOOHOOOOOOOO


This is the package. In the package I got 2 little like, make up bags, 3 eyeshadows, a blush, a polish,
a mascara, a glitter set and a lip balm.
Essence, you are the sh......best! <3

Ovo je paketić. U paketu san dobila 2 nesesera, 3 sjenila, rumenilo, lak, maskaru, set šljokica i balzam za...... koga ja zajebajen, labelo, al od essencea.
Essence, najbolji si! <3I didn't even know I won this package, I came home and my sister was like, bitch you got another one.
You don't even know how insane I am over essence.When I saw this I..
can not even. Unable to even. OKay?

Ja nisan ni znala da san dobila ovaj paket, dođen kući i sestra i kaže da san dobila još jedan WOT?
Nemate pojma kako san luda za essenceon. Kad san ovo vidila ja...
Nemogu... Stvarno više nemogu.. OKe?

AGAIN!
Essence, thank you for every single thing you're doing, not just for me,
but for all your fans worldwide.
You are such a nice and caring company, you are too sweet and kind.
Please note that your fans really appreciate what you're doing.
I love you! <3

OPET!
Essence, hvala ti na svakoj stvari što radiš, ne samo za mene,
nego za sve tvoje fanove po cilon svitu.
Tako ste draga kompanija i stalo Vam je, preslatki ste i preljubazni.
Molin Vas da uzmete u obzir da Vaši fanovi zaista cijene šta radite.
Volin Vas! <3


I hope you guys enjoyed this and that I'm not boring you with my love for essence.
If you haven't tried their products yet, give them a go, they are awesome.
Thank you for your time and support! <3
Take care and relax, until next post,
love you, byeeeee! xoxoxoxo

Nadan se da ste uživali i da Vam ne dosađivan sa svojon ljubavi prema essenceu.
Ako još uvik niste probali njihove proizvode, pokušajte s nečim, stvarno su odlični.
Hvala Vam na Vašem vremenu i podršci! <3
Pazite se i opustite, do sljedećeg posta,
volim Vas, pozdraaaaaav! xoxoxoxo

utorak, 22. srpnja 2014.

I need to explain something............ LOL

Hey guys!

This post will be on english only.

Excuse my sister for posting my posts from the back to the front.
Some of you are very confused by some things, and still may not know
that I am away from home, working.
There aren't posts of my manicures because I can't have painted nails
and I don't have much, I mean, any free time.
So, excuse me because I'm not here, but I'm always thinking about you guys!!!!
I HOPE she'll post them in a right order from now.
Oh, and, if you want to talk, hit me up on my instagram @gleetree92.
I hope you're all doing well, and that your nails are in a better condition than mine.

Take care, xoxoxo

GleeTree92

Dots

Hey guys! / Pozdrav ljudi!


Today I want to show you 6 different, but very easy designs you can do yourself, just with dots. :)
I think any kind of dotted nail art is cute, easy to do, yet it can be very effective.

Danas ću Vam pokazati 6 različitih, ali vrlo lakih dizajna koje možete sami uraditi, koristeći samo 
točkice. :) Ja mislim da je bilo koji točkasti nail art sladak, jednostavan, ali vrlo efektan.

Let's start with an idea. I didn't want to order nail wheels, for an obvious reason, so I didn't
go crazy and buy tons of stuff. I couldn't find them anywhere, so instead of practicing nail art
on paper I thought of this. Plastic spoons. Yes, I practice on them. They're cheap, I can find them
in any store and they work.

Idemo početi s idejom. Nisam htjela naručivati plastične nokte, iz očitog razloga, da ne poludim i 
ne naručim tonu drugih stvari. Nisam ih mogla nigdje naći, pa umjesto vježbanja nail arta na papiru
ovo mi palo na pamet. Plastične žlice. Da, na njima vježbam. Jeftine su, mogu ih naći u bilo
kojoj trgovini i funkcioniraju.

I did all the designs on plastic spoons, using black and white acrylic paint. If you decide
to do them, you don't have to use paints, use any polish that you like, any colors...
I did this just to give you an starter idea, you can tailor each design and change it to look
however you want it to look.

Sve sam dizajne radila na plastičnim žlicama, koristila sam crnu i bijelu akrilnu boju. Ako
se odlučite uradit ih, nemorate koristiti boje, koristite bilo koji lak, bilo koje boje...
Ovo sam napravila samo da Vam dam početnu ideju, možete 'prekrojiti' svaki dizajn i
mijenjati ga da izgleda kako god Vi želite da izgleda.

I am not in any way saying that I own these designs, or that I first thought of them. A lot of
people did them way before I even knew how to paint my nails LOL. These are just some
designs I used to do a lot when I just started getting into nail art, and still use a lot when I can't
decide what to do with my nails. These serve just for inspiration purposes. And if you know
someone that did some of these designs first, link them, I have no idea who to credit because
everybody does these designs, or has done.

Ni na koji način ne govorim da ja posjedujem ove dizajne, ili da sam ih prva smislila. Puno
ljudi ih je radilo prije nego što sam ja znala nalakirati nokte LOL. Ovo su samo neki dizajnovi
koje sam puno koristila, i još puno koristim kad neznam što bih s noktima. Služe isključivo za
inspiraciju. Ako znate nekoga što je neki ovaj dizajn prvi napravio, linkajte, ja nemam pojma 
kome da dam zasluge jer svatko radi ovakve dizajne, ili je radio.


I painted 'nails' on all the spoons. / Nacrtala sam 'nokte' na sve žlice.


I started each design on a black background. / Svaki dizajn sam počela sa crnom pozadinom.


No.1 - Dotted french tip - I love this design, especially if you can't draw a french tip with a brush.
I do this design similar, black base using a gold or silver polish for the dots.

Br.1 - Točkasta francuska manikura - Volim ovaj dizajn, posebno ako nemožete nacrtati 'francusku' kistom.
Radim ga slično ovome, crna baza i koristim zlatni ili srebreni lak za točkice.


No.2 - Dotted half-moon - Doesn't it look like a pearl necklace? Just to me? Okay.

Br.2 - Točkasti polumjesec - Zar ne izgleda kao biserna ogrlica? Samo meni? Ok.


No.3 - V manicure  /  Br.3 - V manikura


No.4 - Dotted nail - I do this like an accent nail.

Br.4 - Točkasti nokat - Ovo napravim na 1 noktu,  'istaknem' ga.


No.5 - Dots, Dots on dots, dots on dots on dots filled in with dots. LOL
Aren't dots funny and so cute? Play around using different dot sizes. Looks very retro to me.

Br.5 - Točkice, točkice na točkicama, točkice na točkicama na točkicama popunjene točkicama. LOL
Zar nisu točkice smiješne i tako slatke? Igrajte se koristeći točkice različitih veličina. Meni to izgleda
vrlo retro.


No.6 - Shapes using dots - Make :), or <3, flowers or stars. Whatever you can think of. :D

Br.6 - Natočkajte oblike - Radite :), ili <3, cvijeće ili zvijezde. Što god Vam padne na pamet. :D


I hope you liked this, maybe I gave you an idea for a design?
If you want to ask me something, please do, don't be shy! :D
I'll be doing more of these so keep watching n_n.
Thank you for your time, until next post, have a nice day, byeeeeeee. :D

Nadam se da Vam se ovo svidilo, možda sam Vam dala neku ideju za dizajn?
Ako me želite nešto pitati, molim Vas, nemojte se sramiti! :D
Radit ću još ovih pa drž'te oči otvorene n_n.
Hvala Vam na vremenu, do sljedećeg posta, ugodan dan Vam želim, pozdraaaaaav. :D

utorak, 15. srpnja 2014.

PEACHES

Hey guys! / Pozdrav ljudi!

You like fuzzy cute fruit? Then peaches are your thing!

Volite čupavo slatko voće? Onda su breskve za vas!


What I used: / Koristila sam:

- plastic spoon / plastičnu žlicu
- detailing brush / kist za detalje
- orange, brown & green acrylic paint / narančastu, smeđu i zelenu akrilnu bojuThe brush I used. / Kist koji sam koristila.


Make circles or joined circles with orange paint. / Radite krugove ili spojene krugove sa narančastom bojom.


Let it dry, then using brown paint add the stalk, using green paint add a leaf. And you're done!

Pustite da se osuši, koristeći smeđu boju dodajte peteljku, koristeći zelenu boju dodajte list. I gotovi ste!


I hope you liked this. Stay tuned for more of these posts.
Thank you for your time. I hope you have a great day.
Until next post, byeeeeeeeee :D

Nadam se da Vam se ovo svidilo. Pratite me jer će bit još ovakih postova.
Hvala Vam na Vašem vremenu. Nadam se da ćete imati odličan dan.
Do sljedećeg posta, pozdraaaaaaav :D

subota, 12. srpnja 2014.

PEARS

Hey guys! / Pozdrav ljudi!

We're getting real close to the end of our fruit series! Today we're making pears!

Blizu smo kraja voćne serije! Danas radimo kruške!

What I used: / Koristila sam:

- plastic spoons / plastične žlice
- detailing brush / kist za detalje
- light green, brown & green acrylic paint / svijetlo zelenu, smeđu i zelenu akrilnu bojuThe brush I used. / Kist koji sam koristila.


Using the light green paint make pear shapes. You can make them with a large sized dotting tool too,
but I did all of this designs with a brush for practice purposes.

Koristeći svijetlo zelenu boju napravite oblike krušaka. Možete ih raditi sa velikom točkalicom, ali
ja ove dizajne radim s kistovima da se naučim pravilno koristiti.


Using brown paint add the stalk, using green paint add the leaf and we're done!

Koristeći smeđu boju dodajte peteljku, koristeći zelenu boju dodajte list i gotovi smo!


I hope you liked this. Stay tuned for more of these posts.
Thank you for your time. I hope you have a great day.
Until next post, byeeeeeeeee :D

Nadam se da Vam se ovo svidilo. Pratite me jer će bit još ovakih postova.
Hvala Vam na Vašem vremenu. Nadam se da ćete imati odličan dan.
Do sljedećeg posta, pozdraaaaaaav :D

srijeda, 9. srpnja 2014.

Tomato

Hey guys! / Pozdrav ljudeki!


Therefor, I did a confused-emo tomato for a transition from fruit to vegetable nail art!

Stoga, napravih zbunjenu-emo rajčicu za prijelaz iz voćnog u povrtni nail art!


What I used: / Koristila sam:

- plastic spoon / plastičnu žlicu
- detailing brush / kist za detalje
- striping brush / tanki kist
- toothpick / čačkalicu
- red, green, white & black acrylic paint / crvenu, zelenu, bijelu i crnu akrilnu boju


The brush I used. / Kist koji sam koristila.


Make a red circle for our tomato. Or just leave it like this, Japan flag nail art. 2 in 1 post!

Napravite crveni krug za našu rajčicu...nemogu više, za našu POMIDORU. Ili završite ovde, zastava 
Japana nail art. 2 u 1 post!


Now don't add the hair, I mean leafs, yet. First add 2 big white dots for the eyes.

Sad nemojte crtat kosu, mislim listove, još. Prvo dodajte 2 velike točke za oke.


Add the leafs/hair with green paint, cover half of 1 eye, to give it that emo-side bang look.
Using a striping brush add the hands, legs and a eyebrow.
I'm having a high school flashback. LOL

Dodajte listove/kosu sa zelenom bojom, pokrijte polovicu 1 oka, za taj emo-šiške sa strane izgled.
Koristeći tanki kist dodajte ruke, noge i obrvu.
Sjetih se srednjoškolskih dana.. LOL


I hope you liked this. Stay tuned for more of these posts.
Thank you for your time. I hope you have a great day.
Until next post, byeeeeeeeee :D

Nadam se da Vam se ovo svidilo. Pratite me jer će bit još ovakih postova.
Hvala Vam na Vašem vremenu. Nadam se da ćete imati odličan dan.
Do sljedećeg posta, pozdraaaaaaav :D

srijeda, 2. srpnja 2014.

Viva Brazil prize! :D

Hey friends!
I'm back from work for a day, it's been a month since I wrote a post O_O.
I hope you're all doing great and that your nails are in a better shape then mine :'((((.
KA HAM.
I received a package from essence beauty friends as a gift because the first package came broken.
........even though the eyeshadow and the blush came broken in this package too. :/
I thought about this and I think the packaging of the products itself isn't the best.
It's all plastic and can easily break. I don't blame essence (I LOVE YOU GUYS!) or their
beauty community at all.
I am very thankful for all these awesome products and I hope I'll win some more again!
(I ALREADY DID WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT!!!)
 Lemme just show you what this girl got.


Pozdrav prijatelji!
Evo mene s posla, dobila san 1 slobodan dan, prošlo misec dana odkad san zadnji put pisala O_O.
Nadan se da ste svi super i da su Vam nokti u boljem stanju od mojih :'(((.
A HEM.
Dobila san paket od essence beauty friends na poklon jer je prvi paket doša puknut.
......iako se sjenilo i rumenilo i u ovon paketu slomilo. :/
Razmišljala san o ovome i  mislin da pakiranje proizvoda općenito nije najbolje.
Cilo je plastično i lako se slomi. Ne krivin essence (ZNATE DA VAS VOLIIIIIN!) ni njihovu zajednicu
ni u kakvon pogledu.
Vrlo san zahvalna za sve ove zakon proizvode i nadan se da ću ih još dobit opet!
(VEĆ JESAN WOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!)
De da Vam pokažen šta san dobila.This is the package. / Ovo je paketić.


And this is my shit, eksqueeze me, my received products. / *PRIJEVODJESRANJE* dobiveni proizvodi.
2 essence 'viva Brasil' lip balms. They smell like heaven! <3

2 essenceova 'viva Brasil' labela. (LOL). Mirišu predivno! <3


2 eye & hair mascaras. I do not know will I ever use these, but, it can't hurt to own them. ;)

2 maskare za oči i kosu. Neznan oću li ih ikad upotrijebiti, ali, neće me ubit da ih iman. ;)


The broken ones. I fixed them already, but the eyeshadow is falling apart again so I think I'll be making a polish out of it.

Ono što se slomilo. Već san ih popravila, ali sjenilo se opet raspada pa mislin da ću napravit lak od njega.The blush is fine, but the shadow is already shit again. See?

Rumenilo je ok, ali je sjenilo opet sranje. Vidite?

 
They let me has glitter. I liek.  / Dali su mi šljokice. Ja volin.


essence 'viva Brasil' 01 I <3 BRASIL

Pink polish. Perfect for whenever the fuck I want to use it. :)

Rozi lak. Savršen za kadgod mi se jebeno bude nosio. ;)


essence 'viva Brasil' 04 COOL AZUL

This is why I always tend to buy blue polishes, and use them all up. They are perfect.
This one looks so royal to me. I love it so much.

E zbog ovoga ja uvik kupujen plave lakove, i sve ih do kraja iskoristin. Savršeni su.
Ovaj mi izgleda tako svečano. Toliko ga volin.


And this is all. I hope you guys enjoyed this.
I'll be back soon, if not my dear (blindish) sister will post for me.
I'm sure you've noticed she has been posting my posts from the last one in line.
She takes good care of my blog and thinks about it a lot. (NOT)
THANKS BABY!!!!!!!!!! -_-"
I have, 2 or 3 new posts for you guys, I hope I'll find time to write them at least.
Just a little hint........ This girl went shopping! WOOOOOOOOOOHOOOOOOOO
Thank you guys for your time and support,
I think about you a lot and miss you guys.
Take care and relax, until next post, love you, byeeeeeeeeee! xoxoxoxo

I to je to. Nadan se da ste uživali.
Vratin se uskoro, ako ne moja draga (pomalo slipa) sestra će postat za mene.
Sigurno ste primjetili da ona posta moje postove od zadnjeg prema prvon.
Toliko se brine za moj blog i toliko misli o njemu. (NE)
HVALA LIPOTO!!!!!!!!!! -_-"
Iman, 2 ili 3 nova posta za Vas, nadan se da ću nać vrimena bar da ih natipkan.
Samo mala natuknica...... Ova je žnska šopingiralaaaaaaaaaaa! WOOOOOOOOHOOOOOO
Hvala Vam na Vašem vremenu i podršci,
mislin na Vas puno i falite mi svi.
Pazite se i opustite, do sljedećeg posta, volin Vas, pozdraaaaaaaav! xoxoxoxoxo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...